POLITYKA PRYWATNOŚCI

(Klauzula informacyjna)


dotyczy przetwarzania danych na stronie internetowej https://doktoralicja.pl/

Niniejsza Polityka prywatności reguluje wszystkie kwestie wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) („RODO”) związane z zasadami przetwarzania danych osobowych. Wskazujemy, których dane gromadzimy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

 1. Administrator danych osobowychAdministratorem danych osobowych jest:
  Indywidualna Praktyka Lekarska Alicja Przywózka-Suwała,
  z siedzibą w Warszawie ul. Syta 114Z/4
  02-987 Warszawa, NIP: 8231624868
  Kontakt z Administratorem:
  a) listownie: Indywidualna Praktyka Lekarska Alicja Przywózka-Suwała
  Warszawa ul. Syta 114Z/4
  02-987 Warszawa
  b) za pośrednictwem e-mail [email protected]
 2. Cele i zakres przetwarzania danych
  Jako administrator danych osobowych przetwarzamy dane w celach:
  – udostępnienia strony internetowej oraz dalszej poprawy i rozwoju tej witryny,
  – analitycznych i statystycznych,
  – identyfikacji, zapobiegania i badania ataków na naszą stronę internetową,
  – udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy,
  – świadczenia usług,
  – związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń,
  – wypełnienia obowiązku prawnego.
  Jakie dane przetwarzamy:
  – Podczas wizyty na naszej stronie, możemy zbierać następujące dane: datę i czas uzyskania dostępu do strony, adresu protokołu internetowego (adres IP), nazwa i wersji przeglądarki internetowej, wybrane ustawienia językowe, system operacyjny, dostawca usług internetowych, z jakiej strony zostałeś przekierowany na naszą witrynę, pliki cookies,
  – dane, które zostały podane w formularzu kontaktowym,
  – w przypadku skorzystania przez Państwa z usług medycznych –będziemy przetwarzać Państwa dane dotyczące Państwa zdrowia.
 3. Postawy prawne przetwarzania danych:
  a. udzielona przez Państwa zgoda na kontakt telefoniczny lub mailowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
  lit. a. RODO)
  b. udzielona przez Państwa zgoda na otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. RODO)
  W przypadku subskrypcji Newslettera Doktor Alicja prosimy Państwa wyłącznie o wskazanie adresu email, na który będziemy wysyłać Newsletter. Podanie przez Państwa danych mailowych jest zawsze dobrowolne. Każdy subskrybent Newslettera ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swój adres e-mail z naszej bazy mailingowej.
  c. konieczność wykonania umowy lub działania przed zawarciem umowy na świadczenie usług medycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
  d. przyjmowania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na wiadomości (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a i f RODO);
  e. uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty usług medycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 4. Postawy prawne przetwarzania danych w przypadku świadczenie usług medycznych:
  a. opieki medycznej, umawiania wizyt i konsultacji lekarskich, informowanie o planowanych konsultacjach lekarskich, wynikach medycznych lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO) Podanie danych osobowych w przypadku, o których mowa w niniejszym punkcie jest dobrowolne, jednakże, niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych;
  b. weryfikacja tożsamości przed przystąpieniem do świadczenia usługi medycznej oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524). Obowiązek podania przez Państwa danych wynika ze wskazanych przepisów prawa. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych;
  c. dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
 5. Odbiorcy danych – dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy:
  – innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych,
  – naszym dostawcom usług i systemów informatycznych (w tym Google Analytics),
  – naszym dostawcom usług księgowych, prawnych, audytowych i konsultingowych,
  – operatorom pocztowych i firm kurierskich,
  – operatorom płatności i firm weryfikujących wiarygodność finansową.
  Powierzenie Państwa danych osobowych w/w odbiorcom następuje wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe możemy udostępniać pomiotom leczniczym w tym laboratoriom medycznym, z którymi współpracujemy w celu np. wykonania badań lekarskich niezbędnych do wykonania diagnozy.
 6. Przekazywanie danych do krajów trzecich
  Państwa dane osobowe dotyczące zdrowia nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe znajdujące się w Państwa profilu danego serwisu społecznościowego zgodnie z ustawieniami prywatności, mogą być przekazywane do krajów trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi
  przez nas na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) i wyłącznie w zakresie danych osobowych, powierzonych przez Państwa tym serwisom. Państwa dane osobowe takie jak adresy IP, mogą być przekazywane do krajów trzecich z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników (np. usługi analitycznej Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie. Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.
 7. Okres przechowywania – Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  a. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 i 4 lit c) – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  b. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 3 i 4 lit c) – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
  c. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
  d. w przypadku zgody na marketing, dane będą przechowywane na czas udzielonej zgody lub do czasu wycofania zgody przez Państwa.
 8. Informacje dotyczące profilowania
  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 9. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy
  zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (o ile będzie to technicznie możliwe),
  • prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pliki cookies
  • W naszej witrynie stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.
  • Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.
  • Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych.
  • Pliki „cookies” stosujemy w celach statystycznych i analitycznych w celach wewnętrznych.
  • Pliki „cookies” zbierają informacje anonimowe, bez identyfikowania danych osobowych użytkowników.
  • Pliki „cookies” można usunąć lub zablokować samodzielnie na swoim urządzeniu. Aby skorzystać z opcji, należy przejść do ustawień prywatności w swojej przeglądarce.
  Pragniemy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe
  administratora danych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt niniejszej polityki prywatności. Aktualne wersje polityki każdorazowo będą umieszczane pod adresem: https://doktoralicja.pl/polityka-prywatnosci