REGULAMIN ŚWIADCZENIA KONSULTACJI MEDYCZNYCH

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA DOKTOR ALICJA


 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest kierowany do osób, korzystających z usług zdrowotnych świadczonych przez Alicję Przywózka – Suwała prowadzącą Indywidualną Praktykę Lekarską („Doktor Alicja”) oraz wsparcia dietetycznego w formie konsultacji zdalnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznych oraz w formie konsultacji stacjonarnych w Warszawie.
 2. W ramach świadczenia usług zdrowotnych przez Doktor Alicję realizowane są wszystkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych danych wrażliwych (danych o stanie zdrowia) przekazywanych przez pacjentów Doktor Alicji w celach świadczenia usług zdrowotnych.

 

§ 2 DEFINICJE

Administrator, Doktor Alicja  – Alicja Przywózka- Suwała prowadząca Indywidualną Praktykę Lekarską w Warszawie, (adres: ul. Syta 114Z lok. 4 02-987 Warszawa, adres e-mail [email protected]) – wykonująca zawód medyczny w ramach działalności leczniczej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, legitymująca się niezbędnymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych, więcej w zakładce – https://doktoralicja.pl/omnie/

Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna, o której mowa w przepisach Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także określona w przepisach odrębnych;

Konsultacja on-line – świadczenie zdrowotne udzielone Pacjentowi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;

Konsultacja stacjonarna – świadczenie zdrowotne udzielone Pacjentowi podczas osobistej wizyty lekarskiej w gabinecie w Warszawie (przez Doktor Alicję Przywózka-Suwała);

Konsultacja dietetyczna – konsultacje on-line w zakresie budowania zdrowych nawyków żywieniowych, przygotowywania dedykowanych diet dla osób potrzebujących zmiany stylu życia i odżywiania oraz omówienia zasad zdrowego stylu życia i form aktywności fizycznej.

Konsultacje – Konsultacje on-line i Konsultacje stacjonarne oraz Konsultacje dietetyczne;

Pacjent – osoba korzystająca z Konsultacji on-line, Konsultacji stacjonarnej oraz Konsultacji dietetycznej. Tożsamość Pacjenta ustalana jest na podstawie unikalnego identyfikatora, w szczególności numeru PESEL;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jeżeli w treści dokumentu nie wskazano inaczej, terminom pisanym wielką literą, które nie zostały należy zdefiniowane powyżej przypisać znaczenie nadane im w przepisach RODO.

Świadczenie zdrowotne – działania służące przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych;

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. z dnia 4 maja 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876, 2280, 2705.);

Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej tj. z dnia 16 marca 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773, 2120.);

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia – Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280, 2705.).

 

§ 3 PODSTAWA PRAWNA

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów w celach zdrowotnych są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego.
 2. W szczególności przetwarzanie danych osobowych obejmuje Pacjentów, w tym danych dotyczących stanu zdrowia na podstawie:
  1. art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  2. przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, mogących przy tym zawierać dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących zdrowia.
  3. zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
 3. Udzielanie Świadczeń zdrowotnych ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte w szczególności w:
  1. ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123.);
  2. ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 437)
  3. ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733, 2705, 2770.);
  4. ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527);
  5. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270);
  6. ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280, 2705).
 4. Przepisy RODO określają katalog celów uzasadniających przetwarzanie danych bez konieczności uzyskania zgody Pacjenta, co uzasadnione jest ochroną innych praw podstawowych Pacjenta.
 5. Nie jest wymagana zgoda Pacjenta, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych przetwarzania tj. w szczególności:
  1. diagnozy medycznej i leczenia – cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie Dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z:
   • rejestracją Pacjenta,
   • zapewnieniem jakości udzielania świadczeń,
   • realizacją umowy z płatnikami, w szczególności z płatnikiem publicznym;
 6. Zgodę na świadczenie zdrowotne może wyrazić Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, u którego świadczenie ma być wykonane, jednocześnie, gdy Pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na Świadczenie zdrowotne małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
 7. Zgoda na udzielenie Świadczeń zdrowotnych u Pacjentów, którzy nie ukończyli 16 lat powinna być wyrażona w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego Pacjenta.
 8. Na wszelkie pytania czy wątpliwości Pacjentów dotyczące przebiegu leczenia, Doktor Alicja odpowiada wyłącznie podczas wizyt lekarskich tj. Konsultacji on-line lub Konsultacji stacjonarnych.

 

§ 4 ZASADY WYKONYWANIA KONSULTACJI ON-LINE

 1. Aby zamówić Konsultacje on-line należy zapoznać się z treścią zawartą na podstronie https://doktoralicja.pl/oferta/ i wypełnić formularz kontaktowy w zakładce https://doktoralicja.pl/kontakt/ oraz zaakceptować niniejszy Regulamin
 2. Po przesłaniu przez Pacjenta zapytania w formularzu kontaktowym, w odpowiedzi Pacjent otrzyma ofertę przeprowadzenia Konsultacji on-line.
 3. Po zaakceptowaniu oferty w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-maila) i po wypełnieniu kwestionariusza zdrowotnego, o którym jest mowa w ust. 4 poniżej, zostanie uzgodniony z Pacjentem termin Konsultacji on-line.
 4. Przed Konsultacją on-line Pacjent zobowiązany jest do:
  1. wypełnienia i odesłania kwestionariusza zdrowotnego, który otrzyma drogą mailową;
  2. wykonania badań medycznych, których listę Pacjent otrzyma drogą mailową;
   UWAGA: Przeprowadzenie badań przed Konsultacją jest niezbędne do oceny stanu zdrowia Pacjenta, postawienia prawidłowej diagnozy i podjęcia stosownego leczenia;
  3. wniesienia w ciągu 5 dni roboczych od zapisu:
   • pełnej opłaty za Konsultacje albo
   • opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
    • w przypadku Konsultacji u lek. Alicji Przywózka – Suwała – 300 zł
    • w przypadku Konsultacji u lek. Amandy Kaczorowskiej – 100 zł.
 1. Wyniki badań zleconych przed Konsultacją on-line, Pacjent musi załączyć elektronicznie zgodnie z instrukcją najpóźniej na 4 dni przed planowaną datą Konsultacją on-line. Instrukcja załączania wyników badań zawarta jest w § 6 poniżej. W przypadku nieprzedstawienia wyników badań jak również nie przesłania potwierdzenia wykonania przelewu bankowego w wymaganym terminie, Doktor Alicja zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia Konsultacji on-line oraz prawo potrącenia 20 % ceny Konsultacji on-line.
 2. Pierwsza Konsultacja on-line trwa około 45 i odbywa się w formie rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem innej uzgodnionej platformy elektronicznej.

 

§ 5 ZASADY WYKONYWANIA KONSULTACJI STACJONARNEJ

 1. Aby zapisać się na Konsultacje stacjonarne należy zapoznać się z treścią na podstronie https://doktoralicja.pl/oferta/ i wypełnić formularz kontaktowy w zakładce https://doktoralicja.pl/kontakt/ oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Po przesłaniu zapytania w formularzu kontaktowym, w odpowiedzi Pacjent otrzyma na wskazany adres mailowy ofertę przeprowadzenia Konsultacji stacjonarnej w Warszawie w przychodni IV Clinic przy ulicy Sarmackiej 17.
 3. Po zaakceptowaniu oferty w formie elektronicznej i wypełnieniu kwestionariusza zdrowotnego, o którym jest mowa w ust. 4 poniżej, z Pacjentem uzgodniony zostanie termin Konsultacji stacjonarnych.
 4. Przed Konsultacją stacjonarną Pacjent zobowiązany jest do:
  1. wypełnienia i odesłania kwestionariusza zdrowotnego, który otrzyma drogą mailową;
  2. wykonania badań medycznych, których listę Pacjent otrzyma drogą mailową.
   UWAGA: Przeprowadzenie badań przed Konsultacją jest niezbędne do oceny stanu zdrowia Pacjenta, postawienia prawidłowej diagnozy i podjęcia stosownego leczenia.
  3. wniesienia w ciągu 5 dni roboczych od zapisu:
   • opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł.
 1. Wyniki badań zleconych przed Konsultacją stacjonarną, Pacjent musi przesłać elektronicznie najpóźniej na 4 dni przed zaplanowaną Konsultacją. Instrukcja przesyłania wyników badań zawarta jest w § 6 poniżej. W przypadku nieprzedstawienia wyników badań, Doktor Alicja zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia Konsultacji.
 2. Za Konsultacje stacjonarne Pacjent płaci gotówką.
 3. Konsultacja stacjonarna trwa około 45 minut.

 

§ 6 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZA I ZAŁĄCZANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Kwestionariusz zdrowotny musi być wypełniony przez Pacjenta bardzo precyzyjnie i zgodnie z jego najlepszą wiedzę w szczególności w zakresie stosowanych leków, środków, suplementów- nazwy, dawkowania.
 2. Pacjent jest odpowiedzialny za poprawność przedstawionych danych o swoim stanie zdrowia.
 3. Każdy wynik badania otrzymany z laboratorium należy wygenerować w formie .pdf, ewentualnie w formacie .JPG (nie są akceptowane fotografie wyników badań z komputera). Każdy wynik powinien być wyraźnie wydrukowany i załączony do dokumentacji elektronicznej. Jeśli Pacjent nie posiada skanera, dopuszczalne jest zrobienia zdjęcia, ale zdjęcie musi być bardzo dobrze oświetlone oraz zawierać czytelne dane osobowe Pacjenta. Istotne jest, aby na skanie wyników widoczna była data wykonania badań oraz imię i nazwisko Pacjenta.
 4. Każdy plik z wynikami Pacjenta powinien być opatrzony datą wykonania badań np.:
  Wzór: Jeśli wyniki są z 11 stycznia 2022 plik nazywamy
  Wyniki 11.01.2022
 1. Jeżeli w danym okresie przeprowadzania konkretnych badań Pacjent zaobserwował niepokojące zmiany swojego zdrowia, powinien to wyraźnie wskazać w korespondencji mailowej.
 2. Każde kontrolne wyniki badań należy załączyć elektronicznie jak opisano powyżej. Link służący do zamieszczania wyników badań, Pacjent otrzyma w osobnej korespondencji mailowej.
 3. Pacjent jest odpowiedzialny za wykonanie okresowych badań, które zostały mu zlecone podczas poprzedniej Konsultacji.

 

§ 7 ZASADY ODWOŁYWANIA KONSULTACJI BĄDŹ NIESTAWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ

 1. Każda Konsultacja on-line i Konsultacja stacjonarna jest potwierdzana telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Pacjent jest uprawniony do bez kosztowego odwołania Konsultacji, jednakże nie później niż:
  • 7 dni przed zaplanowaną Konsultacją – w przypadku Konsultacji u Dr Alicji Przywózka – Suwała;
  • 3 dni robocze przed zaplanowaną Konsultacją – w przypadku Konsultacji u Dr Amandy Kaczorowskiej.
 3. W przypadku nie odwołania Konsultacji w terminach, o których mowa w ust. 2 powyżej, opłata rezerwacyjna, wpłacona zgodnie z § 4 ust. 4 lit c) i § 5 ust. 4 lit c) przepada.
 4. W przypadku nieobecności Pacjenta na planowanej i potwierdzonej wizycie zgodnie z ust. 1 powyżej, Pacjent może zostać zobowiązany do zapłaty 50% kosztów danej Konsultacji z uwzględnieniem kwoty zapłaconej opłaty rezerwacyjnej. Nie dotyczy to przypadków, kiedy nieobecność Pacjenta była spowodowana okolicznościami niezależnymi od Pacjenta w szczególności takimi, których nie mógł przewidzieć ani im zapobiec.
 5. W przypadku odwołania Konsultacji on-line z zachowaniem terminów, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Doktor Alicja dokona zwrotu dokonanej uprzednio wpłaty na wskazany przez Pacjenta rachunek bankowy lub w uzgodnieniu z Pacjentem – zaliczenia wniesionej opłaty na rzecz kolejnej Konsultacji.

 

§ 8 DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. W związku z udzielaniem Świadczeń zdrowotnych prowadzona jest dokumentacja medyczna Pacjenta.
 2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposób jej udostępniania Pacjentom, przedstawicielom ustawowym Pacjentów i osobom trzecim określają właściwe przepisy prawa.
 3. Sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pokwitowaniem wnioskodawcy (lub jego pełnomocnikowi), a w przypadkach określonych w przepisach prawa również na koszt wnioskodawcy.
 4. Dokumentacja medyczna związana z wykonaniem Świadczeń zdrowotnych sporządzana jest w języku polskim.

 

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych wskazanych w kwestionariuszu zdrowotnym i formularzu kontaktowym jest dobrowolne. W przypadku niewypełnienia pól wymaganych do wykonywania Świadczeń zdrowotnych, Doktor Alicja może odmówić przeprowadzenia Konsultacji.
 2. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest:
  Indywidualna Praktyka Lekarska Alicja Przywózka- Suwała
  dane kontaktowe: ul. Syta 114 Z /4, 02-987 Warszawa
  kontakt e-mail: [email protected]
 3. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są w ramach prowadzonej Dokumentacji medycznej na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w celu identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
  3. art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu postawienia diagnozy.
 4. Odbiorcą danych osobowych Pacjentów mogą być:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  2. osoby i podmioty wskazane w art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
  3. współpracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
  4. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  5. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
  6. podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione w ramach realizacji praw pacjenta;

Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów przez te podmioty odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 1. Dane osobowe Pacjentów możemy udostępnić pomiotom leczniczym w tym laboratoriom medycznym, z którymi współpracujemy w celu np. wykonania badań lekarskich niezbędnych do wykonania diagnozy.
 2. Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 4. Pacjenci mają prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe, w tym wyniki badań nie podlegają profilowaniu.
 6. Wyniki badań, które Państwo załączają na wskazany przez nas serwer są szyfrowane w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi RODO.

 

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje w zakresie realizacji Świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej należy kierować na adres: Indywidualna Praktyka Lekarska Alicja Przywózka-Suwała ul. Syta 114Z /4 kod pocztowy 02-987 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected]
 2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Pacjenta, którego reklamacja dotyczy (Imię i Nazwisko, datę urodzenia lub nr PESEL, adres pocztowy lub elektroniczny, na jaki trafić ma odpowiedź, w korespondencji rekomendujemy umieszczenie adnotacji „reklamacja”), opis przedmiotu reklamacji i okoliczności jej złożenia (data, miejsce) oraz treść uwag przekazanych przez Pacjenta składającego skargę, dane osoby składającej reklamację, jeśli nie jest nią osoba, której reklamacja dotyczy.
 3. Odpowiedź na reklamację nie dotyczącą spraw medycznych udzielana jest w terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia reklamacji, odpowiedź na reklamacje medyczne – w terminie do 15 dni roboczych od dnia przyjęcia skargi.
 4. W przypadkach, gdy wyjaśnianie reklamacji lub podjęcie decyzji nie jest możliwe w takim terminie – udzielana jest odpowiedź zawierająca informacje o procesie wyjaśnień, dotychczasowych ustaleniach, jeśli takie są, oraz o przewidywanym trybie rozpatrzenia.

 

§ 11 PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW

 1. Pacjent zobowiązuje się do udzielenia zgodnej z prawdą, pełnej i wszechstronnej informacji na temat stanu swojego zdrowia
 2. Pacjent jest zobowiązany do:
  1. przekazywania prawdziwych i rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia;
  2. ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich wydawanych przez Doktor Alicję;
  3. przestrzegania terminów wykonania Świadczeń zdrowotnych;
  4. poinformowania o rezygnacji z Konsultacji on-line lub Konsultacji stacjonarnej niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszego Regulaminu;
  5. powstrzymania się od wszelkich działań utrudniających lub uniemożliwiających udzielenie Konsultacji.
 3. W czasie korzystania ze Świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do:
  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania,
  2. uzyskania wyczerpującej informacji o proponowanych usługach medycznych,
  3. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  4. rzetelnej informacji o stanie zdrowia
  5. odmówienia zgody na udzielenie określonych Świadczeń zdrowotnych, przed ich wykonaniem.

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Doktor Alicja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, związane ze świadczonymi usługami, powstałe z winy pacjenta, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia prawdziwych informacji o stanie zdrowia Pacjenta, istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były jej znane, lub okoliczności, na które Doktor Alicja nie ma wpływu, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania Doktor Alicji.
 2. Doktor Alicja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, wynikłego z zatajenia przez Pacjenta ważnych informacji lub wskazania nieprawdziwych informacji o jego stanie zdrowia, bądź spowodowanego nieprzestrzeganiem przez Pacjenta planu terapii, zaleconej diety i innych zaleceń, a także w sytuacji, gdy po wizytach i zabiegach u Doktor Alicji, Pacjent podda się zabiegom lub procedurom medycznym w innym ośrodku, bez konsultacji z Doktor Alicją.
 3. Wszelkie świadczenia zdrowotne udzielane przez Doktor Alicję podlegają obowiązującym przepisom prawa polskiego.
 4. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Doktor Alicji powinny być składane drogą elektroniczną na adres [email protected] , lub na piśmie za pokwitowaniem odbioru lub przesłane listem poleconym.
 5. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane będą do Pacjenta na piśmie w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu kontaktowym.